موسسه میراث زمین شناختی خاور میانه

 
 
۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند

دعوت پروفسور مارتینی رئیس شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو، توسط آقای مهندس امری کاظمی جهت بررسی و تایید پتانسیل های پیشنهادی ژئوپارک های کشور و بازدید ایشان از موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه

GUY MARTINI

General Secretary, Global Geoparks Network (GGN) 

UNESCO Geopark Haute Provence Director (France)